« Tagasi

KIF


Kawe Investeerimisfondi prospekti täiendused

“FONDI EESMÄRGID JA INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

Fondi eesmärk on fondi vara väärtuse pikaajaline kasv. Fondi vara investeeritakse Euroopa Majanduspiirkonna (EEA – Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Sloveenia, Slovakkia, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari) või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD- Lisaks eelmistele: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Mehhiko, Šveits, Türgi ja Uus-Meremaa) liikmesriigi reguleeritud väärtpaberiturul ning lisaks Venemaa, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro, Ukraina, Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Valgevene, Moldaavia, Makedoonia ning Argentiina, Hiina, Hong-Kongi, Indoneesia, Uruguai, Malasia, Filipiinide, Singapuri, Lõuna-Aafrika ja Tai reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldatavatesse väärtpaberitesse ning nende riikide emitentide väärtpaberitesse. Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude, regioonide ega vara liikide lõikes. Investeeringuga seotud riskide kirjeldus on esitatud prospektis lk. 6.

Tüüpinvestori kirjeldus

Fond sobib investorile, kes tahab hajutatult ja keskmise riskitaseme juures osaleda globaalsetes majandustrendides ning soovib, et fondivalitseja langetaks tema eest investeerimisotsuseid mitte ainult üksikute väärtpaberite valikul teatud piirkonnas või majandussektoris, vaid ka varade jaotumise üle erinevate piirkondade ja majandussektorite vahel. Põhiinvesteeringuna sobib fond investorile, kes on võimaline iseseisvalt hindama ja mõistma investeeringuga kaasnevaid riske ning riskide seotust võimaliku saadava kasuga. Tüüpinvestor võiks olla keskmise (6 kuud kuni 1 aasta) või pikema (1-3 aastat) investeerimistähtaja eelistustega. Fond sobib ka soovitatavalt investeerimsnõustaja abil valitavaks lisainvesteeringuks investeerimisportfelli mitmekesistamisel algajale investorile, kes soovib saada tulu pikaajalisest investeerimisest.

Ühe emitendiga või samalaadsete emitentidega seonduvaid riske maandatakse investeeringute hajutamisega, samuti võib fondivalitseja riskide maandamiseks sõlmida fondi nimel tuletistehinguid. Fondivalitseja kasutab riski maandamisel tuletisinstrumente peamiselt valuutariski ja väärtpaberite ebasoodsa hinnaliikumise riski maandamiseks. Kirjeldatud riskide juhtimise aluseks on fondivalitseja riskijuhtimisstrateegia ja -protseduurid, mis käsitlevad riskimõõtmist, -aruandlust ja -kontrolli. Esitatud riskide esinemise tõnäosus ja nende võimalik mõju investeeringutele on aktiivselt juhitud fondi puhul olemuselt dünaamilise iseloomuga. Fondivalitseja poolsed ettevaatavad riskihinnangud mõjutavad seetõttu pidevalt investeerimisfondi investeeringuid.

Tururiskid

Tuletisinstrumentide kasutamisega seotud riskid tulenevad alusvara ebasoodsast hinnaliikumisest, volatiilsusriskist, valuutariskist, intressiriskist, vastaspoole riskist, likviidsusriskist, õiguslikust riskist, operatsiooniriskist ja süsteemsest riskist.

Tuletisinstrumentide kasutamisega riskide maandamiseks seotud riskid tulenevad peamiselt sellest, et nende kasutamisel investeeringutega seotud riskide maandamisel võivad mõnel juhul seonduvad kulud potentsiaalset investeerimistulu vähendada.

Tuletisinstrumentide kasutamisega riskide võtmiseks seonduvad riskid tulenevad peamiselt alusvara võimalikust ebasoodsast hinnaliikumisest ja muutuvast volatiilsusest. “


Uue täiendatud prospekti ja lihtsustatud prospektiga saab tutvuda Kawe Investeerimisfondi üldinfo all.