« Tagasi

KIF


Fondi tingimuste muutmine.

Seoses eurole üleminekuga muudetakse Kawe Investeerimisfondi tingimuste punkte 5.2.1, 6.1., 11.4. Lisaks sellele on fondi prospektis ja lühiprospektis vaja seoses fondivalitseja audiitorfirma muutusega korrigeerida ka investeerimisfondi audiitorifirmat. Muutused on kinnitatud AS Kawe Kapital Nõukogu poolt 26.11.2010.

1. Seoses eurole üleminekuga investeerimisfondi tingimuste muutused.

1.1. „5.2.1 A–liiki osakud (edaspidi: “A-osak”) nimiväärtusega 100 krooni“

Asendub:

5.2.1 A–liiki osakud (edaspidi: “A-osak”) nimiväärtusega 10 EUR.

Tehniline selgitus:

Kuna senine nominaal on A-osakutel 100 EEK, siis peab üleminekul 10 EUR nominaalile korrigeeritama ka osakute arvu. Kuna fondil on olemas ka eurodes nomineeritud E-osakud (depositoorium Swedbank’is), siis toimub üleminekuhetkel seniste A ja E osakute väärtuste ühtlustamine järgneva algoritmi alusel:

a) EVK-s olevate A-osakute nominaal 100 EEK asendub 10 EUR nominaaliga (s.t. sama, mis E-osakutel).

b) A-osakuomanike uus osakute arv 01.01.2011 määratakse vastavalt valemile

A-OSAKU HIND 30.12.10 * A-OSAKU KOGUS 30.12.10/15,6466
———————————————————————————-
E-OSAKU HIND 30.12.10

Lugejas seega eurodes väljendatuna A-osakuomaniku 30.12.10 seisuga omatud osakute väärtus. Jagamine E-OSAKU hinnaga annab tulemuseks selle, et A ja E osakud on edaspidi sisuliselt täiesti identsed ja neid on tulevikus seetõttu näiteks lihtsam ühendada.

30.12.10 seisu tuleks EVK soovitusel kasutada selleks, et EVK jõuaks kõik vajalikud toimingud juba 01.01.2011 kuupäevaks läbi viia. Kuna EEK ja EUR nimiväärtusega osakute hinnaliikumine on praktiliselt identne, ei saa ühepäevane viivitus põhjustada osakuomanike huvide kahjustamist.

Näide praeguste osakuhindade korral.

Investoril on 100 osakut, osaku hind on A-osakul 109,53 EEK e. kokku 10 953 EEK e. EUR 700,0242864 väärtuses.

E-osaku hind on hetkel 10,92 EUR.

Investori kontole jääb seega 700,0242864/10,92=64,105 (vastavalt tingimustele arvutatakse osaku puhasväärtus sajandiku täpsusega ja osakute arv kolme komakoha täpsusega) A-osakut e. 700,0266 EUR väärtuses osakuid. Antud investori näitel oleks muutuse positiivne mõju tulenevalt ümmardamisreeglitest osakute koguväärtusele seega 0,2 eurosenti.

Edaspidi saab NAV-i arvutada A ja E osakutele võrdsena.


1.2. 6.1 Fondi vara turuväärtus määratakse kindlaks igal pangapäeval Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude varade turuväärtuste alusel. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja oma sisereeglites ja õigusaktides sätestatud põhimõtetest. Fondi puhasväärtust arvutatakse Eesti kroonides, fondiosaku puhasväärtust vastava osaku liigi valuutas.

Asendub:

6.1 Fondi vara turuväärtus määratakse kindlaks igal pangapäeval Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude varade turuväärtuste alusel. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja oma sisereeglites ja õigusaktides sätestatud põhimõtetest. Fondi puhasväärtust arvutatakse eurodes, fondiosaku puhasväärtust vastava osaku liigi valuutas.


1.3.11.4 Fondi arvelt makstakse veel Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemise kulud. Kõik Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud arvestatakse Eesti kroonides. Fondi arvelt makstavad kõik tasud (sh tulususpreemia) ja kulud kokku ei või ületada 5% Fondi varade aasta keskmisest turuväärtusest.

Asendub:

11.4 Fondi arvelt makstakse veel Fondi vara hoidmise ja varaga tehingute tegemise kulud. Kõik Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud arvestatakse eurodes. Fondi arvelt makstavad kõik tasud (sh tulususpreemia) ja kulud kokku ei või ületada 5% Fondi varade aasta keskmisest turuväärtusest.

2. Investeerimisfondi prospekti ja lühiprospekti muutmine.
2.1.Asendada prospektis ja lühiprospektis „LRF Audiitorbüroo OÜ“ „GRE Konsultatsioon OÜ“-ga seoses fondivalitseja audiitorfirma vahetusega.
2.2.Koos käesolevate fondi tingimuste muudatuste jõustumisega 01.01.2011 tuleb vastavalt korrigeerida fondi prospekti ja lühiprospekti.

Kawe Investeerimisfondi uue prospekti, lühiprospekti ja tingimustega võid tutvuda siin.

Kristjan Hänni
Kawe Investeerimisfondi fondijuht