« Tagasi

KIF


Kawe Investeerimisfondi muudatused al 31.03.11.

Muudatuste põhjendus ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs.

1. AS Hansapank asendub tingimuste punktides 1.4 ja 10.2 AS-iga Swedbank. Muutus tuleneb depoopanga ärinime muutusest ja sellel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.
2. Tingimuste punktis 4.8 kustutatakse sõnad „Fondil on lubatud investeerida üksnes teise eurofondi või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi eurofondi osakutesse või aktsiatesse“. Muutus on tingitud sellest, et praegusel kujul on fondiinvesteeringud piiritletud vaid teiste UCITS tüüpi fondidega. Samas on IFS-i piirang vabam, lubades kuni 30% investeerida ka mitte UCITS fondidesse, mis vastavad seaduses sätestatud tingimustele. Muutmata kujul on näiteks piiratud fondi ligipääs USA turul registreeritud fondidesse. Fondijuhi hinnangul on nimetatud piirangu kaotamine positiivne fondi arengule ja vastab osakuomanike huvidele.
3. Punkti 4.7 uus sõnastus on „Fondi vara võib investeerida p.4.6 viimases lauses nimetatud isikute või nende poolt tagatud väärtpaberitesse üle 35% Fondi aktivate turuväärtusest, kui:“ Muutus on tingitud sellest, et varasem sõnastus ei piiritlenud täpselt, et 35% piirangust enam võib väärtpaberitesse investeerida ainult siis, kui nende väärtpaberite emitent või tagaja on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon, millesse mõni lepinguriik kuulub. Muutus on IFS nõutust lähtuv täpsustus ja sellel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.
4. Punkti 4.12 uus sõnastus on „Fondi arvel on lubatud teostada Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks tehinguid tuletisväärtpaberitega vastavalt Eestis kehtivale Investeerimisfondide Seadusele“. Parandame varasemat mõnevõrra ebaselget sõnastust. Muutusel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.
5. Tingimuste punktis 6.5 asendub „sajandiku täpsusega“ sõnadega „täpsusega 4 kohta pärast koma“. Muutus on tingitud IFS § 144 lg. 1 vastavast nõudest. Muutusel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.
6. Punkti 7.10 uus sõnastus on: „Kõik müügi- ning vahetuskorraldused, välja arvatud p.7.11 juhul, arveldatakse hiljemalt T+3 (T on korralduse Fondivalitsejale laekumise päev).“ Muutuse tingib see, et reaalselt toimuvad tehingud reeglina T+1 ja varasem sõnastus määras konkreetselt väärtuspäevaks T+3. Muutusel puudub mõju fondi aregule. Kiirem osakute ja nende eest raha saamine on reeglina osakuomanike huvides.
7. Kustutatakse tingimuste punkt „8.6 Fondivalitseja ei oma ega omanda Fondi osakuid.“ Fondivalitseja enda õigus fondiosakute ostmiseks annab võimaluse AS Kawe Kapital omavahendite investeerimiseks enda poolt juhitud fondi. Lisaks võimaldab selline võimalus pakkuda fondile täiendavat likviidsust näiteks olukorras, kus fondiosakute tagasiostmiseks on vaja suurendada raha osakaalu. Oluline mõju fondi arengule puudub, kuid sellise võimaluse olemasolul võib fondijuht arvestada väiksema likviidsuspuhvri vajadusega. Seetõttu võib pikaajaliselt parema tootluse tõttu olla sellel positiivne mõju osakuomanike huvidele.
8. Tingimuste Lisas nr 1. p. 3 (tuletisväärtpaberite alusvarana aktsepteeritavad valuutad) kustutatakse seoses nende riikide üleminekuga euorole Slovakkia kroon ja Sloveenia talaar. Muutusel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.
9. Tingimuste punktis 4.1.2, prospektis ning lihtsustatud prospektis kasutatati mõistet “tuletisväärtpaber”. Need on asendatud IFS-s kasutatud mõistega “tuletisinstrument”. Muutusel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.
10. Tingimuste punktis 4.6 kasutati mõistet “kontsern”. See on asendatud IFS-s kasutatud mõistega “konsolideerimisgrupp”. Muutusel puudub mõju fondi aregule ja osakuomanike huvidele.

Kristjan Hänni
Fondijuht

Kawe Investeerimisfondi tingimused alates 31.03.2011
Kawe Investeerimisfondi prospekt alates 31.03.11
Kawe Investeerimisfondi lihtsustatud prospekt alates 31.03.11
Hetkel kehtivate ja varasemate tingimuste ning prospektidega saate tutvuda siin.